Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Pavel Hlavička , advokát
Adresa:              K dolům 1924/42, Praha 4 Modřany, PSČ 143 00
Telefon:                +420 603 360 068
E-mail:               pavel.hlavicka@intereco.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochraně soukromí Vás, jakož uživatelů našich webových stránek, přikládáme nejvyšší důležitost a při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky pro nás relevantních platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Jako osoba odpovědná za zpracování jsme realizovali množství technických a organizačních opatření, abychom zajistili pokud možno co nejkomplexnější ochranu osobních údajů zpracovávaných přes tyto webové stránky. I přesto však mohou přenosy údajů prostřednictvím internetu principálně vykazovat bezpečnostní mezery, v důsledku čehož není možné zajistit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů své osobní údaje poskytovat i jinými, alternativními způsoby, jako například poštou.

1 Účely zpracování

1.1 Cookies
U tzv. Cookies se jedná o textové údaje, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Zahrnuty jsou například informace o operačním systému, prohlížeči, Vaší IP-adrese, o Vámi naposledy navštívené webové stránce (www. fischer-cz.cz) jakož i o datu a času Vaší návštěvy naší webové stránky. Prostřednictvím Cookies může být vyhodnoceno, jaké webové stránky jsou navštěvovány přednostně. Tím můžeme lépe přizpůsobit obsah našich stránek našim webovým návštěvníkům a optimalizovat naši nabídku. Dále slouží tyto informace k tomu, abychom Vás při příští návštěvě naší webové stránky automaticky rozpoznali a tím Vám ulehčili navigaci.

Cookies nám například dovolují upravit webovou stránku dle Vašich zájmů nebo uložit Vaše heslo, aby již nebylo nutné jeho opětovné zadávání.
Cookies nemohou být použity k zapnutí programů nebo přenosům virů na počítač.
Užívání našich webových stránek je možné i bez Cookies. Pokud si nepřejete, aby byl Váš počítač znovu rozpoznán, můžete ukládání Cookies na Vašem pevném disku zabránit tím, že ve Vašem prohlížeči vyberete nastavení “neakceptovat žádné Cookies”. Konkrétní způsob fungování, prosím, zjistěte z návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud neakceptujete Cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek. Cookies nacházející se na Vašem počítači můžete kdykoliv vymazat.
Alternativně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budou blokovány Cookies z naší domény.
K tomu dojde pomocí Opt-out Cookies.
Upozorňujeme na to, že za účelem zmíněného nesmíte vymazat Opt-out-Cookies, dokud si nepřejete záznam údajů měření. Pokud jste všechny Cookies ve Vašem prohlížeči vymazal/-a, musí být konkrétní Opt-out-Cookie nastaven znovu.

1.2 Serverové údaje / Server-Log-Files
Z technických důvodů jsou zahrnuty mimo jiné následující údaje, které Váš internetový prohlížeč předává nám, příp. našemu Webspace poskytovateli. K těmto údajům patří:
Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Webová stránka, ze které jste nás navštívil/-a (www. fischer-cz.cz)
Webová stránka, kterou navštěvujete
Datum a čas Vašeho přístupu
Adresa Vašeho internetového protokolu (IP).
Tyto anonymní údaje jsou ukládány odděleně od Vašich eventuálně poskytnutých osobních údajů a nejsou přiřaditelné ke konkrétním osobám. Jsou vyhodnocovány za statistickými účely, abychom mohli optimalizovat naše vystupování na internetu a naše nabídky. Vyhrazujeme si možnost dodatečného přezkumu těchto údajů, pokud nám budou známy konkrétní indicie poukazující na protiprávní užívání.

1.3 Newsletter
Prostřednictvím Newsletteru Vás v pravidelných časových rozestupech informujeme o nás a našich nabídkách.
Pokud si přejete obdržovat Newsletter, potřebujeme od Vás k tomuto účelu platnou e-mailovou adresu jakož i informace, které nám dovolí přezkoumat, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy, příp. zda její majitel s obdržováním Newsletteru souhlasí. Další údaje shromažďovány nejsou. Tyto údaje budou použity výlučně k zasílání Newsletterů a nebudou předávány třetím osobám. Nedochází k porovnávání takto získaných osobních údajů s údaji, které by mohly být získány prostřednictvím jiných komponentů naší webové stránky.
S přihlášením k Newsletteru uložíme Vaši IP adresu a datum přihlášení. Toto uložení slouží výlučně k zajištění důkazu pro případ, že by třetí osoba zneužila e-mailovou adresu a přihlásila se bez vědomí oprávněného k obdržování Newsletteru.
Váš souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy jakož i jejího používání k zasílání Newsletteru můžete kdykoliv odvolat. Odvolání může proběhnout prostřednictvím sdělení na uvedené kontaktní možnosti.

1.4 Newsletter-Tracking
Naše Newslettery obsahují tzv. Web-Bugs, podle kterých můžeme rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen a které z odkazů uvedené v e-mailu byly personalizovaným příjemcem otevřeny.
Tyto údaje ukládáme, abychom mohli naše Newslettery optimalizovat dle přání a zájmu našich odběratelů. Tímto způsobem získané údaje jsou tedy užívány k tomu, aby konkrétním příjemcům mohly být zasílány personalizované Newslettery.
O Váš příslušný souhlas Vás prosíme na uvedeném místě.
S odvoláním souhlasu k obdržování Newsletterů bude odvolán i souhlas k uvedenému Trackingu.

1.5 Kontaktní formulář
Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře. V tomto případě budou uloženy pouze údaje uvedené uživatelem. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování Vašeho dotazu jakož i pro možné následující dotazy. Vaše údaje budou následně vymazány, pokud jste neudělil/-a souhlas k dalšímu zpracování a používání. Taktéž nedochází k porovnávání takto získaných osobních údajů s údaji, které by mohly být získány prostřednictvím jiných komponentů naší webové stránky.

1.6 Funkce komentáře / blog
Nabízíme Vám možnost na naší stránce zanechat komentáře k jednotlivým příspěvkům. Přitom bude uložena IP adresa autora / majitele připojení. K tomuto ukládání dochází za účelem našeho bezpečí pro případ, že by autor svým komentářem zasahoval do práv třetích osob a/nebo umisťoval protiprávní obsah, neboť proti nám může být uplatňována odpovědnost za protiprávní obsahy na naší webové stránce, přestože byly vytvořeny uživatelem.
Nedochází k předávání třetím osobám. Nedochází k porovnávání takto získaných osobních údajů s údaji, které by mohly být získány prostřednictvím jiných komponentů naší webové stránky.

1.6.1 Odběr komentářů
Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost odebírat následné komentáře k příspěvku, ke kterému jste vytvořil/-a komentář. Rozhodnete-li se pro tuto možnost, obdržíte potvrzující e-mail, kterým bude zkontrolováno, zda skutečně jste majitelem uvedené e-mailové adresy. Rozhodnutí o odběru takových následných komentářů může být kdykoliv odvoláno. Další detaily naleznete v potvrzujícím e-mailu. Nedochází k předávání takto získaných údajů třetím osobám. Taktéž nedochází k porovnávání takto získaných osobních údajů s údaji, které by mohly být získány prostřednictvím jiných komponentů naší webové stránky.

1.7 Google-Analytics
Naše webová stránka používá Google-Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google-Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se přitom o textové údaje, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Zahrnuty jsou například informace o operačním systému, prohlížeči, Vaší IP adrese, o Vámi naposledy navštívené webové stránce (Refferer-URL) a datu a času Vaší návštěvy naší webové stránky. Informace vytvořené tímto textovým souborem o užívání naší webové stránky budou přeneseny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání naší webové stránky, aby vytvořil zprávu o aktivitě na webu pro provozovatele webových stránek a aby provedl další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Pokud je to nařízeno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje v zastoupení Googlu, předá Google tyto informace také těmto třetím osobám. Toto užívání je prováděno anonymizovaně a pseudonymizovaně. Bližší informace naleznete přímo u Googlu.
Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

1.7.1 Browser Plugin
Ukládání Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě však případně nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit zahrnutí údajů vytvořených prostřednictvím Cookie a spojených s Vaším užíváním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) Googlu jakož i zpracování těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin dostupný v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Navíc nebo jako alternativu k Browser-Add-On můžete zamezit Trackingu prostřednictvím Google Analytics na našich stránkách tím, že kliknete na následující odkaz. Vložit odkaz. Přitom bude na Vaše zařízení instalován Opt-out-Cookie. Tím bude do budoucna zamezeno zahrnutí od Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud Cookie zůstane instalován ve Vašem prohlížeči.

1.7.2 Zpracování na zakázku
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování na zakázku, a při používání Google Analytics v plném rozsahu plníme zákonné požadavky.

1.7.3 Funkce anonymizace
Na této webové stránce používáme funkci „aktivace IP anonymizace”. Vaše IP adresa bude v tomto případě společností Google zkrácena a tím anonymizována již v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Googlu v USA přenesena celá IP adresa a zkrácena tam.

1.8 Google Adwords
Naše webové stránky používají Google Conversion-Tracking. Google-Conversion-Tracking je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Pokud jste se na naši stránku dostal/-a prostřednictvím reklamy uveřejněné na Googlu, bude od Google Adwords na Vašem počítači umístěn Cookie. Cookie pro Conversion-Tracking bude umístěn tehdy, pokud uživatel klikne na reklamu uveřejněnou od Googlu. Tyto Cookies ztratí platnost po 30 dnech a neslouží Vaší osobní identifikaci. Pokud navštěvujete konkrétní stránky naší webové stránky a platnost Cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste vy jako uživatel klikl/-a na naši reklamu umístěnou na Googlu a byl/-a přesměrován/-a na naši stránku. Informace získané prostřednictvím Cookies slouží Googlu k vytvoření návštěvních statistik pro naši webovou stránku. Touto statistikou zjistíme celkové množství uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a dále jaké stránky našich webových stránek byly následně daným uživatelem otevřeny. My, příp. jiní inzerenti „Google-Adwords“ však neobdržíme žádnou informaci, která by mohla vest k osobní identifikaci uživatele.
Instalaci Cookies můžete zabránit přes odpovídající nastavení Vašeho prohlížeče, například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které všeobecně deaktivuje automatické umisťování Cookies nebo speciálně blokuje pouze Cookies domény “googleadservices.com”.
Odpovídající prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu naleznete v následujícím odkazu: https://services.google.com/sitestats/de.html.

1.9 Google AdSense
Naše webové stránky používají Google AdSense. Google AdSense je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, k začlenění reklamních sdělení. Google-AdSense používá tzv. „Cookies“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání naší webové stránky. Dále Google AdSense používá tzv. Web Beacons. Prostřednictvím těchto Web Beacons je Googlu umožněno vyhodnocovat informace, jako například tok návštěvníků na naší webové stránce. Tyto informace budou vedle Vaší IP adresy a seznamu sdělených reklamních formátů přeneseny na Google v USA, tam uloženy a mohou být Googlem předány smluvním partnerům. Google však Vaši IP adresu nespojí s Vašimi jinými, uloženými údaji.
Instalaci Cookies můžete zabránit přes odpovídající nastavení Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě případně nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce naší webové stránky. Používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Googlem výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

1.10 Google Remarketing
Naše webová stránka používá Google Remarketing. Google Remarketing je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Přes Google Remarketing mohou být reklamy zobrazeny uživatelům, kteří naši webovou stránku v minulosti již navštívili. V rámci reklamní sítě Google tímto mohou být na naší webové stránce uvedena reklamní sdělení přizpůsobená Vašim zájmům. Pro toto vyhodnocování Google-Remarketing užívá Cookies. Tímto je umožněno opětovně rozpoznat naše návštěvníky, jakmile otevřou webové stránky v rámci reklamní sítě Googlu. Tímto způsobem mohou být v rámci reklamní sítě Googlu prezentována reklamní sdělení vztahující se na obsahy, které uživatel již dříve otevřel na webových stránkách reklamní sítě Google, které taktéž používají Google funkci Remarketing. Google uvedl, že přitom nezískává žádné osobní údaje.Tuto funkci můžete deaktivovat, pokud zvolíte odpovídající nastavení na http://www.google.com/settings/ads.
Pokud si však Google funkci Remarketing přesto nepřejete, můžete ji principiálně deaktivovat tím, že zvolíte odpovídající nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete používání Cookies za účelem zájmově orientované reklamy deaktivovat prostřednictvím iniciativy reklamní sítě tak, že budete následovat pokyny na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

1.11 PIWIK
Tato webová stránka používá PIWIK, Open source webovou analytickou službu. PIWIK používá Cookies. Informace vytvořené těmito Cookies, například čas, místo a četnost Vašich návštěv webových stránek včetně Vaší IP adresy, budou přeneseny na náš PIWIK Server a tamtéž uloženy. Vaše IP adresa bude při tomto postupu anonymizována, abyste Vy jako uživatel/-ka nemohl/-a být námi osobně identifikován/-a. Informace vytvořené Cookie o užívání této webové stránky nebudou předávány třetím osobám. Ukládání Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě případně nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky.
Pokud s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů o vaší návštěvě nesouhlasíte, můžete ukládání a používání následně kliknutím myši kdykoliv odmítnout. Posléze bude ve Vašem prohlížeči umístěn tzv. Opt-out-Cookie, což bude mít za následek, že PIWIK nezíská žádné údaje o Vaší návštěvě. Mějte prosím na paměti, že pokud vymažete Cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, může to mít za následek i vymazání Opt-out-Cookie od PIWIK a tento bude muset být Vámi opět aktivován.
Vložit odkaz a zahrnout níže uvedený kód na webovou stránku
<iframe frameborder=”no” width=”600px” height=”200px” src=”http://www.maxmustermann.de/xyz_piwik/index.php?module=CoreAdmin Home&action=optOut”></iframe>

1.12 Facebook-Like-Komponenty
Naše webová stránka má integrovaný Plugin sociální sítě Facebook společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook Pluginy na naší stránce poznáte podle loga Facebook nebo „Like-Button“ (líbí se mi). Přehled Facebook Pluginů naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Při každém jednotlivém otevření naší webové stránky, která je vybavená takovým komponentem, tento komponent způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentů Facebook. Tímto postupem bude Facebook informován o tom, která konkrétní stránka našich webových stránek je Vámi právě navštěvována. Pokud otevřete naši stránku a jste přitom přihlášen/-a na Facebooku, rozezná Facebook informaci získanou komponentem o tom, kterou konkrétní stránku jste navštívil/-a přiřadí tuto informaci Vašemu osobnímu Facebookovému účtu. Kliknete-li například na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zhotovíte-li odpovídající komentáře, budou tyto informace předány Vašemu osobnímu Facebookovému účtu a budou tam uloženy. Dále bude informace o tom, že jste navštívil/-a naši stránku předána Facebooku. K tomu dojde bez ohledu na to, zda na komponent kliknete nebo ne. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nemáme informace o obsahu předávaných údajů, ani o jejich užívání Facebookem. Další informace k této tématice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku pod http://cz-cz.facebook.com/policy.php.
Nepřejete-li si, aby Facebook mohl přiřadit Vaši návštěvu našich stránek Vašemu Facebookovému účtu, odhlaste se předtím prosím z Vašeho Facebookového uživatelského účtu.

1.13 Facebook Website Custom Audiences (bez “rozšířeného srovnání”)
Na některých z našich stránek používáme komunikační nástroje společnosti Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland (dále "Facebook“). To nám umožňuje prezentovat na Facebooku reklamu přizpůsobenou Vašim zájmům. Abychom Vás ušetřili zbytečné reklamy, můžeme vydání takových obsahů cíleně zamezit. Principiálně je přitom z Vašich uživatelských údajů generována neobousměrná a anonymní suma kontrolních údajů (hodnota Hash), která může být předána Facebooku za účelem analýzy a marketingu. K modulaci obsahů tedy dochází anonymně a pouze na základě zakódovaných hodnot, u kterých vždy určitá hodnota zároveň vytváří určitou identifikační hodnotu, aniž by byly zasílány jasné údaje nám nebo Facebooku. Předávání údajů probíhá prostřednictvím TLS (Transport Layer Security). Pro product Website Custom Audiences je zmíněn Facebook Cookie.
Pro další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a používání těchto údajů Facebookem, jakož i o možnostech nastavení sloužících ochraně Vašeho soukromí prosím, nahlédněte do směrnic Facebooku na ochranu osobních údajů, které naleznete mimo jiné na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ a https://www.facebook.com/privacy/explanation. Pokud si přejete používání Facebook Website Custom Audiences odmítnout, můžete tak učinit ve Vašem nastavení Facebookového účtu na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Dále můžete zpracování Vašich osobních údajů odmítnout prostřednictvím umístění Opt-out-Cookies. Klikněte za tímto účelem na následující odkaz: Vložit odkaz
Pokud byste vymazali ve Vašem prohlížeči všechny Cookies, musí být postup zopakován.

1.14 WhatsApp-Doporučující komponenty
Naše webová stránka používá komponenty poskytovatele Instant-Messaging WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. WhatsApp je služba skupiny společností Facebook. Při každém jednotlivém otevření této webové stránky, která je vybavená takovým “WhtasApp” komponentem, tento komponent zařídí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentu z whatsapp.com. Tímto postupem bude WhatsApp informován o tom, která konkrétní strana tohoto výstupu na internetu je jakou IP adresou momentálně navštěvována. Provozovatel této webové stránky nemá vliv ani na rozsah údajů, které WhatsApp těmito komponenty získává, ani na údaje samotné. Další informace ohledně účelu a rozsahu získávání údajů, jejich zpracování a používání jakož i Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení sloužících ochraně Vašeho soukromí získáte z WhatsApp upozornění na ochranu osobních údajů, které můžete naleznout zde
https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates příp. individuálně zjistit zde https://www.whatsapp.com/contact/?subject=privacy.

1.14.1 WhatsApp Share Button
Na naší webové stránce je integrovaný Sharing Button k WhatsApp. Přitom se vždy jedná o odkaz. Při otevření našich stránek se tedy WhatsAppu nepřenáší žádné údaje. Teprve kliknutím na Share Button se předají URL údaje naší webové stránky Whatsappu k tamnímu dalšímu využití Vámi, jako uživatelem.

1.15 Twitter-Doporučující komponenty
Na naší stránce používáme komponenty poskytovatele Twitter. Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Při každém jednotlivém otevření naší webové stránky, která je vybavena takovým komponentem, tento komponent způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentu Twitter.
Při tomto postupu bude Twitter informován o tom, která konkrétní stránka našich webových stránek je momentálně navštěvována. Pokud jste přihlášeni na Twitteru používáte současně funkci „Re-Tweet“, budou vámi navštívené webové stránky spojeny s Vaším Twitter účtem a zveřejněny jiným uživatelům. Přitom budou Twitteru přenášeny i údaje.
Nemáme vliv ani na údaje, které přitom Twitter získává, ani na rozsah těchto Twitterem získaných údajů. Dle stavu našich informací získá Twitter URL konkrétní otevřené webové stránky a IP adresu uživatele, nepoužívá je však za jiným účelem než pro zobrazení Twitter-Komponentu. Další informace k této tématice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Twitteru na
http://twitter.com/privacy.
Vaše nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v nastavení účtů pod http://twitter.com/account/settings.
Nechcete-li, aby Twitter informace spojoval a kompletoval s údaji Vašeho Twitter účtu, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze stránky Twitter.
Další informace k získávání a používání údajů Twitterem naleznete na twitter.com/privacy.

1.16 Xing-Doporučující komponenty
Naše webové stránky využívají funkci sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém jednotlivém otevření naší webové stránky, která je vybavena takovým komponentem, tento komponent způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentu XING.
Pokud je nám známo, neukládá XING žádné osobní údaje uživatele o otevření naší webové stránky. XING také neukládá žádné IP adresy.

1.16.1 XING Share-Buttons
Na této webové stránce je integrován „XING Share-Button”. Při otevření této internetové stránky bude přes Váš prohlížeč krátce navázáno spojení se servery XING AG (“XING”), jimiž jsou poskytovány funkce “XING Share-Button” (především výpočet/zobrazení výpočetní hodnoty). XING neukládá žádné Vaše osobní údaje o otevření této webové stránky. XING neukládá především žádné IP adresy. Nedochází ani k vyhodnocování Vašeho uživatelského chování prostřednictvím použití Cookies v souvislosti s „XING Share-Button“. Aktuální informace o ochraně osobních údajů k „XING Share-Button“ a doplňující informace naleznete na této internetové stránce:
www.xing.com/app/share
Abyste XINGU zabránili možnost přiřadit Vaši návštěvu naší internetové stránky Vašemu XING účtu, musíte se před návštěvou naší stránky odhlásit z Vašeho XING účtu.

1.17 LinkedIn
Naše webové stránky využívají funkci sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kliknete-li na „Recommend-Button“ od LinkedInu a jste přitom přihlášeni na Vašem účtu LinkedIn, může LinkedIn Vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádný vliv a žádné vědomí o obsahu předávaných údajů, ani o jejich používání LinkedInem.
Další informace k této tématice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedInu na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Abyste zamezili možnosti LinkedInu přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu LinkedIn účtu, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého LinkedIn účtu.

1.17.1 LinkedIn-Doporučující komponenty
Na naší stránce používáme komponenty sítě LinkedIn. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém jednotlivém otevření našich webových stránek, které jsou takovým komponentem vybaveny, tento komponent způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentu LinkedIn.
Tímto postupem bude LinkeId informován o tom, jakou konkrétní stránku našich webových stránek momentálně navštěvujete.

1.18 Instagram
Na našich webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce jsou poskytovány společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášen/-a na Vašem Instagram účtu, můžete kliknutím na Instragram-Button spojit obsahy našich stránek s Vašim Instagramovým profilem. Tím může Instagram přiřadit Vaši návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému profilu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel těchto webových stránek nemáme žádný vliv ani vědomí o obsahu předávaných údajů, ani o jejich používání Instagramem.
Informace o účelu a rozsahu zpracování jakož i Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v upozornění o ochraně osobních údajů Instagramu na
http://instagram.com/about/legal/privacy/
K zamezení možnosti Instagramu přiřadit Vaši návštěvu našich stránek Vašemu Instagramovému účtu, se musíte před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého Instagramového účtu.

1.19 Google Maps
Na naší stránce používáme komponenty "Google Maps" společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále „Google“.
Při každém jednotlivém otevření komponentu “Google Maps” bude Googlem umístěn Cookie, aby při zobrazení stránky, v níž je integrován komponent “Google Maps”, mohla být zpracována uživatelská nastavení a uživatelské údaje. Tento Cookie se zpravidla nevymaže zavřením prohlížeče, nýbrž po určité době vyprší, pokud ho předtím sám/sama manuálně nevymažete.
Nesouhlasíte-li s tímto zpracováním Vašich údajů, existuje možnost službu “Google Maps” deaktivovat a touto cestou zabránit přenosu údajů Googlu. Za tímto účelem musíte deaktivovat funkci Java-Script ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebude moci, nebo pouze omezeně, používat “Google Maps”.
Používání “Google Maps” a informací získaných prostřednictvím “Google Maps” probíhá dle uživatelských podmínek Googlu
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
jakož i dodatečných obchodních podmínek pro „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

1.20 YouTube
Naše webové stránky používají Plugins Googlem provozované stránky YouTube. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li jednu z našich stránek vybavených Pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude YouTube serveru sděleno, kterou z našich stránek jste navštívil/-a.
Jste-li přihlášen/-a na Vašem YouTube účtu, umožňujete Youtube přiřadit Vaše surfovací činnosti přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit odhlášením z Vašeho YouTube účtu.
Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Youtube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

1.20.1 YouTube s rozšířeným modusem ochrany osobních údajů
Na našich webových stránkách máme umístěné komponenty (videa) společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, podniku společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
V rámci toho využíváme možnost „rozšířený modus ochrany osobních údajů“, kterou YouTube nabízí. Otevřete-li stránku obsahující vložené video, bude zahájeno spojení k serverům YouTube a přitom bude obsah zobrazen na internetové stránce prostřednictvím sdělení Vašemu prohlížeči.
Dle údajů od YouTube jsou při „rozšířeném módu ochrany osobních údajů “YouTube serverům předávány údaje pouze tehdy, především o tom kterou z našich internetových stránek jste navštívil/-a, pokud video shlédnete. Jste-li současně přihlášen/-a na YouTube, budou tyto informace přiřazeny Vašemu členskému účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu na YouTube před návštěvou našich webových stránek odhlásíte.
Další informace k ochraně osobních údajů od YouTube jsou dány k dispozici od Googlu pod následujícím odkazem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

1.20.2 Paypal
Nabízíme Vám možnost uhradit Vaši objednávku prostřednictvím PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Rozhodnete-li se pro tuto možnost, předáme Vaše údaje v rámci objednávky společnosti PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal přitom přebírá funkce poskytovatele online platebních služeb, jakož i schovatele a nabízí služby ochrany kupujícího.
U osobních údajích předávaných PayPal se jedná většinou o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, IP adresu, e-mailovou adresu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávky. Dále jsou předávány údaje v souvislosti s objednávkou, jako počet položek, číslo položky, fakturovaná částka a daň v procentech, údaje o faktuře atd. Toto předávání je nutné k realizaci Vaší objednávky, především pro potvrzení Vaší identity, administraci Vaší platby a zákaznického vztahu. V závislosti na druhu platby přes Paypal, např. fakturou nebo strhnutím z účtu, předá PayPal jí předané osobní údaje dále předány hospodářským registrům. Toto předání slouží ověření identity a bonity s ohledem na Vámi učiněnou objednávku. Informace o bonitě mohou obsahovat pravděpodobnostní hodnoty (tzv. Score-hodnoty). O které registry se přitom jedná a které údaje PayPal všeobecné zpracovává a předává, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údaj PayPal na:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Prosím mějte na paměti, že osobní údaje mohou být ze strany PayPal předány poskytovateli, subdodavateli nebo jiným spojeným společnostem, pokud je to nezbytné ke splnění smluvních povinností z Vaší objednávky nebo mají být osobní údaje zpracovány na zakázku.

1.20.3 Klarna
Nabízíme Vám možnost zaplatit Vaši objednávku prostřednictvím Klarna. Klarna je online poskytovatel platebních služeb. Rozhodnete-li se v rámci procesu objednávky pro tuto možnost, souhlasíte s tím, že pro realizaci objednávky a ověření identity a bonity můžeme zpracovat nutné osobní údaje a předat je společnosti Klarna AB se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.
Jedná se především o jméno a příjmení, titul, adresu, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, jakož i údaje které jsou nutné pro realizaci koupě objednávky a údaje v souvislosti s objednávkou, jako počet položek, číslo položek, fakturovanou částku a daň v procentech, fakturační informace, bankovní spojení, číslo karty, datum platnosti, CCV kód, informace o zboží/službách, historické informace, údaje o dosavadních koupích, historii plateb, eventuální odmítnutí, finanční informace, informace o eventuálních povinnostech z kreditních karet a platební poznámky, informace o interakci mezi Vámi a Klarna Checkout, časy stáhnutí stránek, chyby stahování a metody užívané k opuštění zobrazené stránky, informace o elektronické komunikaci, potvrzení o přijetí, informace o zařízení, zeměpisné informace.
Toto předání je nutné k realizaci Vašeho nákupu s Vámi vybranou realizací platby, především k potvrzení Vaší identity, administraci Vaší platby a zákaznických vztahů, k zákaznické analýze, administraci služeb Klarna a interních procesů, včetně oprav poruch, analýzy údajů, interních testů, rozvoje, ke statistickým účelům, k vylepšení služeb poskytovaných Klarna, aby bylo zajištěno, že nutné informace budou Vám a Vašemu zařízení zobrazeny tak efektivně, jak je možné, k zamezení zneužití nebo nevhodnému užití služeb Klarna, v rámci snahy Klarna o pokud možno co nejbezpečnější nastavení služeb, k posouzení, které platební metody Vám prostřednictvím Klarna můžeme nabídnout, k provedení interních úvěrových posouzení, k provedení analýzy a managementu rizik, k rozvoji obchodu a následování platného práva. Klarna přitom má oprávněné zájmy na předání osobních údajů objednatele a potřebuje tyto k získání informací z hospodářských registrů za účelem ověření identity a bonity. V Německu můžou být zmíněné údaje být předány následujícím hospodářským registrům:

Arvato Infoscore Consumer Data GmbH und Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH &Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss
Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74 80939 München
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Navíc může Klarna dát k dispozici Vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci skupiny Klarna, poskytovatelům a subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních vztahů s Vámi nebo s nimi.
V rámci rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu Klarna získává informace o dosavadním platebním chování kupce jakož i pravděpodobnostní hodnoty k tomuto chování do budoucna. Výpočet tohoto Scoringu Klarnou bude proveden na základě vědecky uznaných matematicko-statistických postupů.
Máte možnost Váš souhlas s užitím osobních údajů vůči Klarně kdykoliv odvolat. I přesto Klarna v tomto případě zůstává nadále oprávněna osobní údaje zpracovat, použít a předat, pokud je to nutné k realizaci platby prostřednictvím platebních služeb Klarna dle smlouvy, předepsané zákonem nebo vyžadované soudem nebo úřadem.
Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochran osobních údajů Klarny v následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy :
Kdykoliv můžete obdržet individuální informace o osobních údajích uložených Klarnou, obrátíte-li se na Datenschutz@klarna.de.

1.20.4 Okamžitý převod (Sofort GmbH)
Od roku 2014 je společnost Sofort GmbH součástí skupiny Klarna. Ze „SOFORT Überweisung" se stalo „Sofort".
Společnost Sofort GmbH má sídlo v Mnichově (Amtsgericht München, HRB 218675), byla založena v roce 2005 a nabízí produkty a služby pro bezpečné nabytí fyzického a digitálního zboží na internetu. K tomu mimo jiné patří platební způsob Sofort. Nabízíme také platbu prostřednictvím okamžitého převodu. K tomu potřebujete pouze číslo účtu, BIC, příp. bankovní číslo, jakož i PIN a TAN Vašeho online bankingového účtu. V rámci objednávacího procesu budete automaticky přesměrován/-a na bezpečný platební formulář společnosti Sofort GmbH. Bezprostředně potom obdržíte potvrzení o transakci. Poté nám bude částka připsána na účet. Okamžitý převod jako způsob platby může použít každý, kdo disponuje zprovozněným Online banking účtem s postupem PIN/TAN. Prosím mějte na vědomí, že několik málo bank ještě platby prostřednictvím okamžitého převodu nepodporuje. K této tématice naleznete bližší informace v odkazu: https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/

1.20.5 Flattr
Na našich webových stránkách používáme komponenty Micropayment- služby Flattr. Tyto komponenty jsou službou společnosti Flattr Network Ltd., 2nd Floor, White bear yard 144A Clerkenwell Road, London, Middlesex, Velká Británie, EC1R 5DF.
Při každém jednotlivém otevření naší webové stránky, která je takovým Flattr komponentem vybavena, tento komponent způsobí, že Vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponentu Flattr.com. V případě, že nejste přihlášeni do Vašeho Flattr účtu, mohou být již tímto za určitých okolností uživatelské údaje zpracovány a uloženy
Pokud jste přihlášen/-a do svého Flattr účtu, bude Flattr informován o tom, jakou konkrétní stránku našich webových stránek momentálně navštěvujete. Pokud posléze dále vstoupíte do interakce s námi používaným Flattr-Buttonem, budou tyto informace Flattru předány a vyhodnoceny a uloženy za účetními účely dle směrnic Flattru.
Další informace o účelu a rozsahu získávání údajů e jejich zpracování Flattrem naleznete na https://flattr.com/privacy

1.20.6 iPayment
Pokud bude/budou nabídnuta/nabídnuty platební služba/služby "Odepsání prostřednictvím iPayment" a/nebo "Kreditní karta prostřednictvím iPayment", předáme Vaše osobní údaje za účelem realizace platby společnosti 1&1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (dále "1&1"), pokud je to nutné pro realizaci platby. Vaše platební údaje (číslo kreditní karty, číslo účtu) námi uloženy nebudou. V případě platby předem, prostřednictvím bankovního převodu, námi Vaše údaje o účtu nebudou uloženy. V případě platby kreditní kartou bude platba kompletně realizována iPaymentem (www.1und1.info/ipayment). iPayment používá bezpečné kódování s 256 Bit-klíči. Nemáme žádný přístup k údajům o Vaší kreditní kartě. V případě platby prostřednictvím PayPal bude platba kompletně realizována od PayPalu (www.paypal.com). PayPal používá secure kódování s 168-Bit-klíči. Bližší informace o zacházení 1&1 s osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od 1&1 na http://www.1und1.de/Datenschutz
Registrace uživatelů
Nabízíme Vám možnost registrace na našich webových stránkách. Osobní údaje, které nám přitom dobrovolně dáte k dispozici, jako jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje, jako telefonní číslo nebo adresa, budou zpracovány výlučně k použití naší nabídky.
Při důležitých změnách, jako např. rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou v registraci, abychom Vás touto cestou informovali.
Přihlášení uživatelé mají v případě potřeby možnost údaje uvedené při registraci kdykoliv změnit nebo vymazat. Rádi je na Vaše přání opravíme, příp. vymažeme, pokud tomu nebudou bránit žádné zákonné lhůty pro uchovávání. Použijte, prosím, za tímto účelem kontaktní údaje uvedené na této stránce.
S Vaší registrací navíc uložíme Vaši IP adresu a datum, jakož i čas registrace. Toto slouží našemu zajištění pro případ, že by třetí osoba zneužila Vaše údaje a registrovala se s nimi bez Vašeho vědomí na našich stránkách. Nedochází k předávání třetím osobám, ani ke srovnání takto získaných údajů s údaji, které byly eventuálně získány jinými komponenty našich stránek.

1.21 Zakaznické / Smluvní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tedy, pokud jsou nezbytné pro založení, obsahové uspořádání nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Osobní údaje o používání našich internetových stránek (údaje o používání) zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nezbytné abychom Vám umožnili používání služby nebo ke zúčtování.

1.22 Nabídky pracovních pozic / Online ucházení
Vaše uchazečské údaje námi budou zpracovávány za účelem realizace výběrového procesu m.j. elektronicky. Zpracování je prováděno elektronicky především tehdy, pokud podklady Vaší přihlášky naší organizaci zašlete elektronickou cestou, například e-mailem.
Bude-li po Vaší přihlášce následovat uzavření pracovní smlouvy, mohou být Vámi předané údaje námi uloženy ve Vašem zaměstnaneckém spisu za účelem běžného organizačního a správního procesu, při dodržení relevantních právních předpisů.
Výmaz Vámi předaných osobních údajů proběhne při odmítnutí Vaší žádosti o pracovní pozici automaticky dva měsíce po oznámení odmítnutí.
To neplatí, pokud je na základě zákonných požadavků (například důkazní povinnost dle všeobecného antidiskriminačního zákona) nutné delší uložení nebo pokud jste s delším uložením v naší databance zájemců výslovně souhlasil/-a.

1.23 Bezpečnost přenosu
Abychom ochránili bezpečnost Vašich údajů při přenosu, používáme kódovací postup odpovídající současnému stavu techniky (např. SSL). Kódovaný přenos údajů poznáte podle toho, že na začátku vyhledávací adresy bude uvedeno „https://“. Důvěrné informace předávejte pouze při aktivovaném SSL-kódování.

2 Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro založení, obsahové uspořádání nebo změnu právního vztahu, pokud nám zpracování osobních údajů ukládá zákonný předpis nebo pokud jste s ním výslovně souhlasil/-a.

3 Zpracování na základě oprávněných zájmů

K zachování jiných oprávněných zájmů je nám zákonem povoleno zpracovat osobní údaje, pokud nebudou převažovat zájmy nebo základní práva a základní svobody subjektu údajů.

4 Předávání osobních údajů třetím osobám

Nedochází k předávání Vašich údajů třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. Výjimku tvoří pouze naši partnerští poskytovatelé služeb, které potřebujeme k realizaci smluvního vztahu. V těchto případech striktně dodržujeme zákonné předpisy. Rozsah předávání údajů je omezen na minimální míru. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat platné zákonné požadavky na ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje předáváme následujícím subjektům:

5 Předávání osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodní organizaci

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím zemím/mezinárodní organizaci mimo území EU a neplánujeme tak činit ani do budoucna.

6 Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje ukládáme tak dlouho, jak je nutné, abychom poskytli službu, kterou jste si přáli nebo ke které jste udělili souhlas, pokud nejsme vázáni jinak znějícími zákonnými povinnostmi, jako například obchodně a daňově právními lhůtami k uchovávání.

7 Práva subjektů údajů

7.1 Přístup
Máte kdykoliv právo na přístup k osobním údajům uloženým k Vaší osobě nebo Vašemu pseudonymu, i ve vztahu na jejich původ, příjemce, kterým jsou údaje předávány a na účel zpracování osobních údajů. K této tématice jakož i k dalším otázkám na téma osobní údaje se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v Impressu.

7.2 Oprava
Máte právo od nás žádat, abychom okamžitě opravili nesprávné osobní údaje týkající se Vaší osoby nebo abychom s ohledem na účel zpracování neúplné osobní údaje zkompletovali.

7.3 Výmaz
K výmazu uložených osobních údajů dojde tehdy, pokud odvoláte Váš souhlas s uložením, pokud odmítnete zpracování Vašich osobních údajů, držení osobních údajů již není nezbytné pro splnění účelu sledovaného uložením nebo pokud je uložení na základě právních předpisů nepřípustné.

7.4 Omezení zpracování
Rozporujete-li správnost osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo potřebujete-li osobní údaje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, my však tyto současně již nepotřebujeme, můžete žádat omezení zpracování osobních údajů.
Zpracování navíc můžete nechat omezit pro časový úsek od podání námitky proti zpracování do rozhodnutí o přípustnosti.
Pokud dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů, nebudou tyto dále zpracovávány.

7.5 Námitka
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu jak našeho, tak i třetí osoby, nebo pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo pokud k němu dojde v rámci výkonu veřejné moci, máte právo kdykoliv podat proti zpracování námitku z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace.
V případě námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat naléhavé důvody hodné ochrany, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a volnostmi nebo pokud nepotřebujeme zpracování pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.
Právo na námitku platí stejným způsobem pro přímou reklamu a s tím spojený Profiling.

7.5.1 Odmítnutí reklamních e-mailů
Tímto je odmítnuto použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti Impresa k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebylo výslovně povoleno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím SPAM e-mailů.

7.6 Přenosnost údajů
Máte právo obdržet Vámi poskytnuté a Vás se týkající osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje předat jiné organizaci.
Navíc máte možnost od nás žádat, abychom předmětné osobní údaje předali jiné organizaci přímo, je-li to technicky proveditelné.

8 Odvolání

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Odvolání musí proběhnout písemnou formou. Právoplatnost zpracování na základě souhlasu učiněného do odvolání tímto zůstává nedotčena.

9 Stížnost u příslušného dozorového orgánu

Máte právo podat u dozorového orgánu stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.
Příslušný dozorový orgán můžete kdykoliv kontaktovat na:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

10 Poskytnutí a neposkytnutí osobních údajů

Naše webové stránky můžete principiálně navštívit, aniž byste museli uvádět informace týkající se Vaší osoby. V této souvislosti neukládáme žádné osobní údaje. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebude možné používat v plném rozsahu veškeré funkce našich webových stránek. Abychom vylepšili naši nabídku, vyhodnocujeme pouze statistické údaje, ze kterých není možné vyvodit závěr o Vaší osobě.

11 Automatizované rozhodování

V rámci našich webových stránek nepoužíváme žádné postupy automatizovaného rozhodování.

12 Změna účelu při zpracování osobních údajů

Jakmile budeme zamýšlet další zpracování osobních údajů za jiným účelem, než za jakým byly získány, budeme Vás o tomto jiném účelu informovat před tímto dalším zpracováním.

13 Změna prohlášení o osobních údajích

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude na základě právního a/nebo technického vývoje nutné. V těchto případech také odpovídajícím způsobem upravíme také naše informace o ochraně osobních údajů. Věnujte tedy prosím vždy pozornost dané aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

14 Dotazy, postřehy a stížnosti

Jsme Vám kdykoliv k dispozici pro rozhovor nebo odpověď ohledné zpracování Vašich osobních údajů naší organizací. Pro otázky, na které jste nenalezli odpověď v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pro dodatečně informace, postřehy nebo stížnosti s námi, prosím, navažte kontakt na uvedené adrese.
Eventuálně se můžete s otázkami ohledně ochrany osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

15 Správce osobních údajů a kontakty

Správcem osobních údajů je:
fischer international s.r.o. IČ: 25140388 se sídlem: Brandýs nad Labem, Průmyslová 1833, PSČ 25001 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vl. 53003 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Hlavička, jednatel: Ing. Jiří Kyncl Tel.: +420 326 904 601 Email: viz Domovska-stranka/tabid-1771/Kontakt.aspx

sc93-delivery-2