Všeobecné obchodní podmínky společnosti fischer international s.r.o.

1. Obchodní podmínky

 1. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti fischer international s.r.o. /dále jen „VOP“/  se vztahují na prodej výrobků pod obchodním označením FISCHER, UPAT, IRWIN, SOLGA, USH, BECO,  jakož i na prodej ostatních výrobků /dále jen „zboží“/, které má fischer international s.r.o. jako dodavatel ve svém obchodním programu.
 2. 1.2 VOP se stávají nedílnou součásti uzavřených obchodních smluv o dodávce zboží.
 3. 1.3 Dodavatelem je spol. fischer international s.r.o., IČ: 25140388, Průmyslová 1833, 250 01 Brandýs nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53003

2. Obchodní označení zboží

 1. 2.1 Dodavatel z titulu výhradního prodejce zboží pod označením FISCHER, UPAT, SOLGA, USH, BECO, je na území České republiky oprávněn užívat na prodávané výrobky ochranné známky a jiné obchodní označení registrované v České republice. To platí i pro všechny zavedené loga, slogany a jiná slovní, grafická nebo kombinovaná vyjádření, obsahující obchodní označení nebo jejich části.
 2. 2.2 Ochranné známky a jiné obchodní označení jsou výlučným vlastnictvím výrobců zboží.
 3. 2.3 Odběratel podpisem smlouvy nebo objednávky potvrzuje, že bezvýhradně uznává výhradní právo dodavatele distribuovat a prodávat výrobky pod tímto obchodním označením.
 4. 2.4 Odběratel se zavazuje taková obchodní označení a práva z nich plynoucí respektovat a chránit. Současně se zavazuje oznámit dodavateli bezodkladně všechny případy jejich zneužívání třetí osobou.

3. Objednávka zboží

 1. 3.1 Odběratel objednává zboží u dodavatele písemně pro každou jednotlivou dodávku. Dodavatel objednávku potvrdí nebo jí odmítne. Dodavatel je oprávněn namísto potvrzení objednávky přímo poskytnout požadovanou dodávku zboží. Dokladem o uzavření smlouvy je v takovém případě zejména dodací list nebo potvrzení dopravce o převzetí zásilky.
 2. 3.2 Odběratel objednává zboží u dodavatele na adrese: Průmyslová 1833 Brandýs nad Labem,       PSČ – 250 01, faxovém čísle 326904600, tel: 326599001, e-mail: servis@fischer-cz.cz
 3. 3.3 Zboží je na základě objednávky expedováno bez zbytečného odkladu, zpravidla do 24 hodin.
 4. 3.4 V objednávce odběratel zejména uvede: označení firmy odběratele, objednací číslu druhu a množství zboží, cenu /bez DPH/, termín dodávky, datum objednávky a objednávku opatří otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.
 5. 3.5 Odstoupení od smlouvy o prodeji a dodávce zboží se vztahuje i na veškeré jednotlivé dosud nesplněné smlouvy (na základě jednotlivých objednávek). Odstoupit může dodavatel pro nezaplacení i od jednotlivých smluv.

4. Nebezpečí škody, vlastnictví ke zboží, dodání zboží

 1. 4.1 Nebezpečí škody na odběratele přechází jeho předáním odběrateli nebo je-li zboží odesíláno prostřednictvím dopravce jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele. Nebezpečí škody přechází na odběratele i pokud odmítne převzít zboží, ačkoli mu s ním umožnil dodavatel nakládat.
 2. 4.2 Odběratel prohlašuje, že dokud nebude zaplacena kupní cena, případně nebude-li mít na zaplacení zajištěn dostatek peněžních prostředků, nepřevede zboží na další osobu nebo osoby.
 3. 4.3 Převzetí dodávky zboží potvrdí odběratel v dodacím listě vystaveném dodavatelem podpisem oprávněné osoby doplněným otiskem razítka odběratele, případně dalším identifikačním znakem. Dodací list musí obsahovat všechny obvyklé údaje, zejména údaje o dodavateli a odběrateli, o datu objednávky, o druhu, množství a ceně zboží.
 4. 4.4 Expedičním místem zboží určeného k dodávce pro odběratele je Průmyslová 1833 Brandýs nad Labem.
 5. 4.5 Součástí dodávky jsou doklady, pokud jsou vystaveny, vztahující se ke zboží, zejména návod k použití nebo údržbě zboží, potvrzení o odpovědnosti za vady nebo o záruce (dále též jen „záruční list“).
 6. 4.6 Dodavatel může na vyžádání předložit odběrateli k nahlédnutí i další doklady související se zbožím jako je prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.
 7. 4.7 Dodavatel v rámci dodávek zboží je dle svého uvážení oprávněn provést školení odběratele.
 8. 4.8 Odběratel je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí a je oprávněn odmítnout převzetí poškozeného zboží nebo zboží ve vadném nebo jinak poškozeném obalu.

5. Cena

 1. 5.1 Cena zboží je stanovena dohodou, je cenou fixní, platnou po dobu platnosti ceníku dodavatele.
 2. 5.2 Nový ceník resp. novou cenu zboží vyhlašuje dodavatel.
 3. 5.3 Podkladem k zaplacení ceny zboží je faktura jako daňový doklad, který má náležitosti stanovené právním předpisem.
 4. 5.4 Cena je splatná ve lhůtě, která je pro splatnost uvedena na daňovém dokladu. Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání ceny na účet dodavatele. Lhůta splatnosti bude zpravidla kratší než 30 dnů.
 5. 5.5 Odběratel cenu za zboží zaplatí bezhotovostně na účet dodavatele uvedený v bodě 1.1) smlouvy  nebo v hotovosti do pokladny dodavatele.
 6. 5.6 Dodavatel je oprávněn na odběrateli požadovat, aby před uzavřením smlouvy nebo i kdykoliv v průběhu smluvního vztahu poskytl dodavateli sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajištění svého závazku k zaplacení ceny zboží formou bankovní záruky, ručitelského prohlášení, předkupního práva, zástavy apod.. Neposkytnutí takového zajištění je důvodem k zastavení dodávek zboží i k odstoupení od smlouvy.
 7. 5.8 Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli změnu svého bankovního spojení.
 8. 5.9 Úrok z prodlení činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 9. 5.10 Má se za to, že veškeré pohledávky z faktur dodavatele na zaplacení ceny za zboží jsou vždy určité, jisté a způsobilé k započtení. 

6. Jakost zboží, skladování a prodej zboží

 1. 6.1  Závazné podmínky pro jakost zboží vychází  ze závazných technických norem.
 2. 6.2 Dodavatel ručí za to, že jím dodávané zboží odpovídá předpisům o bezpečnosti a ochraně zboží.
 3. 6.3 Dodavatel odpovídá za to, že dodávkou zboží nebudou dotčena žádná práva třetích osob.
 4. 6.4 Odběratel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami uvedenými ve smlouvě, v těchto VOP, jakož i v DROPP , a že je bude dodržovat, respektovat a zachovávat.
 5. 6.5 Odběratel se zavazuje včas a řádně informovat dodavatele o všech projevech, příčinách a důvodech zhoršení jakosti zboží, které se v průběhu prodeje a koupě zboží vyskytnou.
 6. 6.6 Prostory pro skladování zboží u odběratele musí být čisté, suché a chráněné před působením přímých povětrnostních podmínek. Při skladování zboží se odběratel zavazuje dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické podmínky.
 7. 6.7 Odběratel se zavazuje nakládat se zbožím jako řádný hospodář, prodej zboží třetí osobě provádí odběratel takovým způsobem, aby nepoškodil firmu dodavatele.

7. Záruka, reklamace zboží

 1. 7.1 Vyskytne-li se u zboží vada, má odběratel právo tuto vadu reklamovat. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí (dále jen „doba pro uplatnění vad“). Vadu odběratel reklamuje u dodavatele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den doby pro uplatnění vad nebo záruční lhůty. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla po převzetí zboží v důsledku opotřebení nebo nesprávného zásahu a používání.
 2. 7.2.Jestliže odběratel uplatní právo z odpovědnosti za vady, je dodavatelem pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu a neprodleně o tom informovat odběratele. V případě, kdy rozhodnutí o vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení, dohodne dodavatel s odběratelem lhůtu k vyřízení reklamace.
 3. 7.3 Odpovědnost za vady (reklamaci) lze uplatnit době pro uplatnění vad, která běží od okamžiku převzetí zákazníkem odběratele. Pokud dodavatel poskytuje v návodu, na obalu, v záručním listě, nebo v reklamě na zboží záruku, je záruka poskytována na dobu 24 měsíců, není-li v záručním listě nebo na obalu, výrobku v návodu reklamě apod. uvedena lhůta delší. V takovém případě odpovídá dodavatel za zachování vlastností zboží po dobu záruční lhůty. Lhůta pro uplatnění reklamce z poskytnuté záruky běží od převzetí věci zákazníkem odběratele.  
 4. 7.4 Oprávněnost reklamce prokazuje zákazník odběratele prodejním dokladem (paragon, faktura, dodací list), a pokud byl na zboží vydán záruční list i záručním listem.
 5. 7.5 Odběratel je povinen sledovat datum spotřeby u výrobků, které podléhají expirační době. Na výrobky po uplynutí expirační doby nelze uplatňovat nárok na reklamaci.
 6. 7.6 U zboží, na které se nevztahuje záruka dle bodu 7.3 VOP se má za to, že vada existovala v době převzetí, pokud se vyskytne do 6 měsíců od převzetí.

8. Propagace a reklama

 1. 8.1 K případné propagaci zboží mohou být odběratelem využity, pokud se strany nedohodnou výslovně jinak, jen propagační předměty a materiály poskytnuté dodavatelem.
 2. 8.2 K reklamě a propagaci zboží odběratele mohou být dodavatelem poskytnuty zejména tyto předměty
 3. - kovový regáL OZAP, plastový regál FISCHER, kovový stojan na silikony apod.
 4. 8.3 Odběratel je oprávněn propagační předměty použít výhradně k prezentaci a prodeji zboží od fischer international s.r.o.
 5. 8.4 Pro případy, kdy odběratel propagační předměty užije k jiným než určeným účelům, je dodavatel oprávněn propagační předměty odejmout. V takovém případě je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% společného obratu za příslušný kalendářní měsíc (přičemž společným obratem se rozumí souhrn objednávek odběratele u dodavatele) .
 6. 8.5 Odběratel je povinen vrátit dodavateli propagační předměty v případě zániku smluvního vztahu.
 7. 8.6Odběratel se touto smlouvou zavazuje, že dodavateli poskytne součinnost a podporu při prosazování jeho obchodních zájmů.

9. Zastavení prodeje zboží

 1. 9.1 Dodavatel je oprávněn zastavit prodej zboží dle této smlouvy, a to i okamžitě z důvodů, pro které lze od této smlouvy odstoupit.
 2. 9.2 K zastavení prodeje zboží dojde okamžikem dojití oznámení odběrateli o zastavení prodeje zboží.
 3. 9.3 Zastavení prodeje zboží dle této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných není porušením závazku z této smlouvy ze strany dodavatele. Posouzení, zda nastaly důvody pro zastavení prodeje zboží postupem dle podmínek této smlouvy, náleží výhradně dodavateli.
 4. 9.4 Doručením oznámení odběrateli o zastavení prodeje zboží se stávají všechny pohledávky dodavatele vůči odběrateli splatnými.
 5. 9.5 V případě prodlení se zaplacením ceny nesmí odběratel převést zboží na další osobu.
 6. 9.6 Odběratel se zavazuje, že okamžikem obdržení oznámení o zastavení prodeje zboží, nebude se
 7. zbožím jakýmkoliv způsobem nakládat. Na žádost sdělí dodavateli, kde se zboží nachází a to okamžitě po doručení žádosti.
 8. 9.7 V případě, že z důvodu nezaplacení kupní ceny odstoupí dodavatel od smlouvy o dodávce a prodeji zboží nebo od jednotlivé kupní smlouvy (dle jednotlivé objednávky), vrátí odběratel zboží neprodleně dodavateli a to do 3 dnů od doručení výzvy k vrácení zboží. Pro účely náhrady škody způsobené nevrácením zboží se vychází z cen dle platného ceníku.
 9. 9.8 Spory ze smlouvy a ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem bude řešit obecný soud příslušný podle sídla dodavatele.
 10. 9.9 Informace pro spotřebitele: Pokud dojde mezi dodavatelem a odběratelem, který je spotřebitelem, ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 110 00 Praha 1 (bližší informace na www.coi.cz).

10. Platnost a  účinnost

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti fischer international s.r.o. jsou platné dnem jejich vydání a nabývají účinnosti dnem 01.02.2016. Pro smlouvy o prodeji a dodávce zboží uzavřené před dnem účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek platí dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

V Brandýse nad Labem dne 01.02.2016

Razítko a podpis dodavatele                                         Razítko a podpis odběratele