Firemní filozofie

Motto skupiny podnikù fischer

Razantní pokrok v téměř všech technologických oblastech, změna rámcových společenských podmínek a v neposlední řadě tolik citovaná ekonomická globalizace: to jsou slova, která nejlépe charakterizují naši éru neustálých změn. Podnik jako je ten náš - s nárokem být ve svých obchodních oblastech po celém světě na přední pozici - se této proměně nevyhne. A nejen to: Musí se aktivně podílet na utváření této proměny a sám převzít vedoucí roli, i pokud jde o připravenost a schopnost provádět změny.
Tuto vedoucí roli jsme přijali.
Přes hranice všech oddělení, oblastí a hranice států zlepšujeme postupy a procesy směrem k synchronní výrobě a štíhlému podniku.
Základem je náš firemní kodex a jeho hodnoty. Nebo právě důslednost, s níž přinášíme změny, vyžaduje jasné cíle (které nám ukazují, co) a jednoznačné hodnoty (které nám ukazují, jak). Kodex a jeho hlavní zásady nám pomáhají jít stále správným směrem. To platí pro rozhodnutí, která musíme činit v rámci své každodenní práce, stejně jako pro strategickou orientaci. "Buď sám změnou, kterou si přeješ pro tento svět", řekl Mahátmá Gándhí. Je třeba každého z nás. A základem a oprávněním pro jednání každého z nás je náš kodex.
Klaus Fischer

Skupina podniků fischer


Pro skupinu podniků fischer je určující rodina Fischerů a přednostně ji vede podnikatelská osobnost z této rodiny.
Skupina působí po celém světě a orientuje se na užitek pro zákazníky a uživatele.
Přitom eliminujeme plýtvání a zvyšujeme tvorbu hodnot.
Jak ekonomické a politické aspekty tak tržní příležitosti určují výběr poboček, přičemž my dáváme přednost existujícím pobočkám.
Podnikové oblasti a značky firemní skupiny
fischer kotvicí systémy dodává po celém světě bezpečné a hospodárné upevňovací a spojovací prvky.
fischer automotive systems vyvíjí a vyrábí inovativní výrobky.
technologie fischer objevuje kreativitu a spojuje hraní a učení.
fischer Consulting radí externím a interním zákazníkům, jak se vyhnout plýtvání.
Všechny oblasti podniku sázejí celosvětově na silné značky.

Cíl


Vytváříme zisk nezbytný pro úspěšný další rozvoj a zajištění budoucnosti firemní skupiny.
Tak vytváříme, získáváme a formujeme pracovní místa a úročíme investovaný kapitál.
Vyvíjíme a realizujeme hodnotově řízené strategie a opatření.

Hodnoty skupiny podniků fischer


Naše podnikatelské aktivity jsou založeny na těchto základních hodnotách:

  • Inovace Myslíme a jednáme v duchu neustálého zlepšování a inovací ve všech oblastech, jsme otevřeni novým myšlenkám a připraveni na změny. Přitom vytváříme přidanou hodnotu pro sebe i pro své zákazníky po celém světě.
  • Na vlastní odpovědnost Každý z nás přispívá svým výkonem iniciativně k úspěchu skupiny podniků. Ve svém jednání se orientujeme na zisk, respektujeme stanovené hodnoty a hlásíme se k výsledkům své činnosti.
  • Serióznost. Vážíme si hodnot, jsme sebekritičtí, důvěryhodní a spolehliví, respektujeme všechna práva, normy a kultury a očekáváme totéž od svých partnerů. Stanovíme si pravidla a dodržujeme je.

Z našeho cíle a hodnot vznikají následující hlavní zásady - jako měřítka pro naši každodenní práci a úspěšné utváření naší budoucnosti. Hodnoty jsou v jádře pevné. Z nich vyplývající hlavní zásady přizpůsobujeme měnícím se rámcovým podmínkám.
Pro všechny, kdož jsou činní pro podnik, platí proto tyto vlastní závazky:

Zaměstnanci


V rámci úkolů a hodnot obohacujeme skupinu podniků o rozmanitost.
Do změnových procesů se zapojujeme aktivně a odpovědně.
Jako klíčové atributy požadujeme sami od sebe, abychom byli orientovaní na výsledky, loajální, spolehliví, vědomí si rizika, flexibilní a mobilní.
Kvalifikujeme se profesním vzděláváním, celoživotním vzděláváním a osobním rozvojem,
abychom čelili budoucím výzvám.
Abychom dlouhodobě přispívali k úspěchu skupiny podniků, chápeme svůj vlastní profesní a osobní rozvoj jako stálou oblast činnosti. Chápeme jej také ve smyslu neustálého zlepšování pracoviště, abychom mohli poskytovat co nejlepší služby a výsledky.

Vedení


Podporujeme a vyžadujeme výkon, protože zaměstnanci orientovaní na cíl a vědomí si hodnot, s nimiž pracují, jsou rozhodujícím faktorem úspěchu. Tak vytváříme předpoklady pro úspěch podniku.
Pro vlastní zlepšování neustále měníme práci našeho vedení a její výsledky podle kritérií tohoto modelu.
Cíle dojednáváme v souladu s hodnotami na základě rámcových podmínek. Na funkci předobrazu reagujeme situačním a hodnot si vážícím chováním vedení. Zvláštní důraz klademe na komplexní a včasné informace orientované na příjemce a na příslušnou zpětnou vazbu.
Dáváme svým zaměstnancům bez ohledu na jejich aktuální věk vhodné možnosti rozvoje a podporujeme je příslušnými opatřeními. Kde je výkon týmu slibnější než výkon jednotlivce, podporujeme výkon týmu.
Odměňujeme podle výkonu a nabízíme organizační formy a metody práce životaschopné v budoucnosti.

Vzájemná interakce


Považujeme sami sebe za nositele výkonnosti vzájemně ve své osobní a kulturní rozmanitosti. Podporujeme se vzájemně přes hranice funkcí a procesů.
Informujeme včas a komplexně, používáme uznání a kritiku jako příležitost k rozvoji a formování našich vztahů korektně a spolehlivě.

Produkty a služby


Pomocí současných nejlepších řešení zajišťujeme nejlepší možný užitek a pomáháme svým zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům, aby byli úspěšní ve svém vlastním konkurenčním prostředí.
Proto poskytujeme dohodnuté služby ve správném množství, ve správný čas, na správném místě, ve správné kvalitě a za sjednanou cenu.
Abychom toho dosáhli, zapojujeme vnitřní a vnější účastníky a odpovědné pracovníky aktivně a včas.
Kvalita, výkon a snadnost použití platí stejnou měrou pro výrobky a služby v souladu s aktuálně platnými měřítky.
Provádíme aktivní, mezinárodně orientovanou politiku ochranného práva.

Vztahy s obchodními partnery
Jednáme spolehlivě a důsledně, spolupracujeme s důvěrou se svými zákazníky, uživateli a obchodními partnery a zapojujeme je do svého myšlení a jednání v zájmu průběžného zlepšování a obnovy.
Tak si své zákazníky, uživatele a obchodní partnery získáváme na svou stranu a vytváříme vzájemný prospěch.

Naše společenská odpovědnost.
Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti.
Jako firemní skupina vystupujeme principiálně za demokratický ústavní řád a liberálně orientované tržní hospodářství.
Zástupci podniků mají v rámci možností působit ve vhodných grémiích, spolcích a sdruženích.
Udržujeme práci s veřejností a vztahy s médii.
Práva a chráněné duševní vlastnictví druhých dodržujeme a požadujeme respektování vlastních práv.
Aktivním řízením životního prostředí přispíváme k tomu, aby nám a budoucím generacím zůstalo zachováno nedotčené životní prostředí.
Budeme investovat do vzdělávání a dalšího vzdělávání a podporujeme externí vzdělávací instituce.

Budoucnost


Usilujeme o stabilní, ziskový růst.
Prostřednictvím neustálého zlepšování a inovací - ve všech oblastech skupiny podniků - aktivně spoluvytváříme trhy, na kterých působíme, a podporujeme konkurenceschopnost a úspěch skupiny podniků.
Podporujeme základní výzkum soukromých a veřejných institucí, pokud je to v souladu s našimi firemními cíli a hodnotami.